Norges Fiskarlag mener Fiskeri- og sjømatminister Odd Egil Ingebrigtsen bryter tidligere lovnader om CO2 kompensasjon for en presset fiskeflåte

- Brudd på tidligere lovnader

Skrevet av Andre Bruun
23.12.2020 09:00

Regjeringen har nå fastsatt ordningen med CO2-kompensasjon for fiskeflåten. Fiskarlaget mener nedtrapping og avvikling av kompensasjonsordningen er et brudd med det de som næring var forespeilet.

Fiskeflåten hadde frem til 2020 redusert sats for CO2-avgiften. Fra 1. januar i år ble det innført full CO2-avgift for fiskeflåten, med en kompensasjonsordning. 

I en pressemelding fra fiskeri- og sjømatministeren vises det til at utbetalingene i kompensasjonsordningen kan komme i løpet av våren 2021. 

– Ordningen kan sees på som håndsrekning for fiskeflåten i en overgangsperiode, på veien mot mer utslipps- og klimavennlig teknologi i næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Løftebrudd 
- Norges Fiskarlag mener regjeringens forslag om nedtrapping og avvikling av kompensasjonsordningen for CO2-avgiften i fiskeflåten er et brudd med det vi som næring var forespeilet, melder Fiskarlaget.

- Vi henviser i den sammenheng til innstillingen fra et partssammensatt utvalg, oppnevnt av regjeringen og rapporten Klimatiltak og virkemiddel i fiskeflåten som ble avgitt i 2019. 

Fiskarlaget sier at slike kompenserende tiltak er nødvendig å videreføre, blant annet med forankring i det nevnte utvalget.
- I sin rapport la utvalget frem en kostnadsanalyse som viste til at en full CO2-avgift vil motvirke fiskeripolitiske mål som utnyttelse av våre marine arter, utjevning av landinger gjennom året, og fokus på fangstkvalitet. Både denne utredningen og rapport fra NOFIMA fra 2009, tyder på at en CO2-avgift alene, ikke er det beste virkemiddelet for å oppnå regjeringens mål om kutt i utslipp i flåten.

De viser til at dagens inndeling av fartøygrupper med en kompensasjon kun basert på førstehåndsverdi, i stedet for landet vekt, kan føre til våre marine ressurser ikke blir utnyttet på sikt. Stikk i strid med regjeringens målsetting i stortingsmelding nr. 32.

Fakta 
Fra og med 2020 er fiskeflåtens tidligere refusjonsordning for innbetalt CO2-avgift avviklet. Stortinget vedtok samtidig en kompensasjonsordning for fiskeflåten der kr 1,06 av innbetalt CO2-avgift på kr 1,45 pr liter skal refunderes til tre definerte fartøygrupper, som er definert som kystflåten, havflåten og kystrekeflåten.

Kompensasjonen til det enkelte fartøy bestemmes av fartøyets førstehåndsverdi av fangst som er fisket med avgiftsbelagt drivstoff i forhold til førstehåndsverdi i den aktuelle fartøygruppen. 

[annonse]
Kompensasjonsbevilgningen i 2021 er på 255 millioner kroner, som er likt med bevilgningen for 2020. Regjeringen foreslår en videre nedtrapping av kompensasjonen med 51 millioner kroner årlig fra og med 2022, slik at ordningen ar avviklet i 2025.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.