Remi Solberg, leder av Lofotrådet.

Avinor går for storflyplass på Leknes

Skrevet av Leserinnlegg
23.01.2020 10:32 - OPPDATERT 23.01.2020 13:53

Avinors og Statens vegvesens rapport om fremtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen er klar.

Et prosjekt i regi av Avinor og Statens Vegvesen har utredet «Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen». Prosjektets styringsgruppe anbefaler ny storflyplass på Leknes og ny vegløsning mellom Svolvær og Leknes.

Rapporten er ferdigstilt og oversendes i dag Samferdselsdepartementet som innspill til videre behandling i NTP 2022 – 2033.

«Dette er en gledens dag for Lofoten», sier Lofotrådets leder ordfører Remi Solberg.
«Det er positivt at det nå foreligger en klar felles anbefaling fra Avinor og Statens Vegvesen på at ny storflyplass på Leknes er det beste alternativet. Ny storflyplass på Leknes med tilhørende vegløsning gir best samfunnsøkonomi, og vil gi god utvikling og nytte for befolkning og næringsliv som følge av raskere og billigere direkteforbindelse til Oslo. Dette er en unik mulighet for Lofoten for å få et helhetlig samferdselsløft til gode for våre innbyggere.» 

Avinor har gjort omfattende vurderinger av ulike mulige lokaliseringer for en ny stor lufthavn i regionen. Bedre vegforbindelser vil øke nytten av storflyplassen og styrke samhandling og næringsutvikling i hele regionen. Løsningen forutsetter at Svolvær lufthavn legges ned samt en godkjent satellittbasert kurvet innflyging fra sør.
Ordfører i Vågan Frank Johnsen uttaler: «Jeg gikk til valg i høst på å beholde kortbanenettet. Slik jeg ser det nå mener jeg en storflyplass på Leknes vil gi regionen nye muligheter. Kortere reisetid mellom Leknes og Svolvær er en viktig del av pakken og det åpner nye muligheter for oss alle. Det er viktig for oss i Vågan at veien er ferdigstilt før flyplassen i Svolvær legges ned.»

Anbefalingen som nå foreligger fra Avinor har fire premisser:

  • Godkjent satellittbasert kurvet innflyging fra sør
  • Svolvær lufthavn legges ned
  • Ny flyplass finansieres over statsbudsjettet
  • Bred politisk tilslutning i hele Lofoten
Rapporten understreker at fremtidens bruk av biodrivstoff og utviklingen av elektrifiserte fly vil være avgjørende faktorer i luftfartens klimaregnskap.
Lofotrådets leder uttaler at «Det er viktig at Lofoten nå fremover står samlet som region for at dette samferdselsløftet skal realiseres.»

Lofotrådet har lenge arbeidet for å få til en god løsning som ivaretar våre innbyggeres behov, næringslivets behov og tilrettelegger for fremtidens Lofoten. Det er dyrt å reise til Lofoten, og dette vil gi nye muligheter for direkteflygninger som kan redusere kostnadene for reisende i fremtiden. Dersom dette realiseres vil bygging av ny flyplass også ha en rekke lokale ringvirkninger, som vil være positivt for næringslivet i Lofoten.

Finansiering over statsbudsjettet
Den samlede investeringen for veg og flyplass er estimert til rundt 6,4 milliarder kroner, derav 2,5 milliarder kroner til flyplass.
Avinor har ikke økonomisk bærekraft til å finansiere en ny stor lufthavn. Finansiering over statsbudsjettet er derfor en forutsetning. «Den anbefalte løsningen gir et godt grunnlag for videre utvikling av regionen og forslaget vil styrkes ved en bred regional oppslutning», sier prosjektansvarlig, Jon Sjølander i Avinor.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til spørsmålet om transportløsninger for
Lofoten, Ofoten og Vesterålen i Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033. I mellomtiden vil Lofotrådet fortsette å arbeide aktivt for at Lofoten som region skal prioriteres når nye samferdselsinvesteringer skal gjøres. Dette gjelder spesielt i forhold til vårt arbeid opp mot Nordland Fylkeskommune, som skal gi sine innspill til samferdselsdepartementet om NTP i mai 2020. NTP er planlagt lagt fram våren 2021.

Remi Solberg, leder av Lofotrådet

Les mer om:

Lofotrådet
Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.