- Dette bør ikke kommunen godta

Av Maja Borgvatn Karlsen
07.06.2018 13:08 - OPPDATERT 07.06.2018 13:08

LESERINNLEGG: Av: Jonny Finstad, stortingsrepresentant (H)

Ser i lokalmedia at det påny er uenigheter om både fakta og meklingsresultatet som skulle legge til rette for ny utvikling på Leknessletta.

Uten å gå i detaljer ønsker jeg som daværende ordfører å redegjøre for historikken og min tolkning i saken.

Etter en lang modningsprosess vedtok som kjent kommunestyret å åpne for etableringer på Leknessletta, etter stor motstand fra regionale myndigheter i flere runder. Private aktører utarbeidet ulike reguleringsplaner, som bla inneholdt forslag om rundkjøringer som adkomst. Ene forslaget var på Idrettsgata, det andre på dagens innkjøring til Esso fra E10.

Ingen av forslagene ble godtatt av regionale myndigheter. Som kjent endte første fase med å tillate T-kryss som innkjøring til Rema-området. 

For noen år tilbake var det stort press på kommunen for å få regulert og godkjent nye utbyggingsområder for nyetableringer, bla Biltema. Utfordringen var at ingen var enige om hvor fremtidig adkomst skulle, og kunne tillates etablert. De private aktørene ønsket selvsagt «sin» løsning, mens regionale vegmyndigheter ved Nordland fylkeskommune og statens vegvesen nektet. Det forelå også «forslag» om å legge om hele veisystemet langs idrettsgata fra Fyglefjæra og via Leknessletta til E10.

Fylkesmannen innkalte da kommunen, fylkeskommunen og statens vegvesen til meklingsmøte i håp om å finne en omforent løsning.

Resultatet kjenner vi. Statens vegvesen foreslo, og kunne tillate at det ble etablert en ny rundkjøring som adkomst fra ca midt på E10 mellom dagens rundkjøringer. I tillegg tilbydde statens vegvesen og Nordland fylkeskommune seg å bidra økonomisk til å etablere rundkjøringen. Det er altså ikke slik noen hevder, at private aktører er forfordelt. Ingen fikk det som de ville.

Så inneholdt vedtaket også noen tilleggs-momenter som var viktige for oss, nemlig at dagens utkjørsler kunne godkjennes som midlertidig adkomst til nyetableringer på Leknessletta inntil ny rundkjøring sto ferdig, med frist til åpning av ny videregående skole. De to adkomstene fra E10 og Idrettsgata kunne også kobles sammen. Fra kommunens side var vi også veldig opptatt av trafikksikkerheten langs idrettsgata, særlig ift den økte trafikken som ville komme som følge av ny videregående skole og næringsetableringer-at dette også burde forpliktes i avtalen. Vei-eier Nordland fylkeskommune og statens vegvesen viste til at dette var deres ansvar uansett og ville bli ivaretatt bla i forbindelse med fylkeskommunens bygging av ny videregående skole.

Dette gjorde at den ene aktøren som forhandlet med bla Biltema om etablering var sikret byggetillatelse. Det er naturlig at private aktører var misfornøyd med at «sin» løsning ikke ble valgt. Av ukjente grunner lyktes ikke de private aktører i forhandlingene med Biltema, slik at det er ikke korrekt slik mange hevder – at kommunens somlet og er skyld i at Biltema etablerte seg i Svolvær.

Så blir jeg ganske overgitt over å se at regionale myndigheter med bakgrunn i meklingsresultatet vil stenge innkjøringen til Esso fra E 10, og at fylkesmannen har innkalt til nytt møte for å tolke meklingsresultatet. Jeg var jo tilstede ved meklingen, og støtter dagens ledelse i kommunen 100%. Det var aldri diskusjon om at innkjøringen til Esso skulle stenges når ny rundkjøring var etablert, og det står heller ikke i meklingsresultatet.

Resultatet handler utelukkende om adkomst til Leknessletta, og at denne adkomsten skulle stenges når ny rundkjøring var etablert. Statens vegvesen prøvde seg, men vi avviste innledningsvis i forhandlingene i det hele tatt å gjøre dette til et tema – og viste til at statens vegvesen selv ved en senere revidering av veistrukturen på E10 måtte ta stilling til fremtidig løsning, noe de også godtok.

Når vi da også vet at det senere, i Nasjonal Transportplan, nå er satt av midler til tiltak rundt våre to byer i Lofoten, for eksempel planfrie kryss, så bør statens vegvesen heller konsentrere seg om å planlegge for slike helhetlige fremtidsløsninger, fremfor å stikke kjepper i hjulene for lokale aktører og omkamp på meklingsresultatet. Dette bør ikke kommunen godta.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.