Tom Ragnar Pedersen som er teknisk sjef på Røst ønsker å klare opp rundt situasjonen om de forvillede kattene på Røst.

Fakta om kattesituasjonen på Røst

Skrevet av Leserbidrag
19.05.2020 14:51 - OPPDATERT 20.05.2020 14:02

Rådmann Inge Albriktsen og Tom Ragnar Pedersen som er teknisk sjef på Røst har sammen forfattet en oppklaring rundt situasjonen rundt de forvillede kattene på Røst.

I den siste tiden har det kommet frem beskrivelser om uholdbare forhold for katter på Røst. Dyrebeskyttelsen har lagt ut bilder av katter som er skadd og ellers lider. Saken har versert i sosiale medier og det gis en beskrivelse som innbyggerne på Røst ikke kjenner seg igjen i.

Det som ikke fremkommer er at bildene som benyttes er tatt i 2016. På det tidspunktet var det en alvorlig situasjon for mange katter på Røst. Det var flere kolonier med forvillende katter som ble matet av privatpersoner. Disse kattene er lokalt betegnet som villkatter, men som på forvaltningsspråket kalles forvillede katter. På bakgrunn av denne situasjonen ble det i 2016 inngått en avtale mellom Røst kommune og Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Bodø om å fange inn disse kattene. Gjennom denne avtalen påtok kommunen seg en del av ansvaret for å få ryddet opp og støttet Dyrebeskyttelsen økonomisk. Det var aksjoner i både 2016 og 2017 hvor det ble fanget inn et stort antall katter. En del katter ble omplassert mens andre ble avlivet på grunn av tilstanden.  Etter disse aksjonene ble de dyrevelferdsmessige forholdene betraktelig forbedret.

Det som senere har skjedd er at kommunen har vært i dialog med både Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen om hvordan slike utfordringer skal håndteres i fremtiden. I referat fra møte med Mattilsynet i juni 2019 fremkommer det at henvendelser om katter med dyrevelferdsmessige problemer skal rettes til Mattilsynet. I referatet fremkommer det også at Mattilsynet skal kartlegge situasjonen til kattene ved å føre tilsyn i de aktuelle områdene, noe som ble gjort samme dag som møtet ble avholdt. Det ble også satt opp en del punkter som kommunen skulle følge opp. Dette var i hovedsak å sende ut informasjon samt å få på plass en lokal person som kunne kontaktes ved avliving av katter. Fra vår side er det meldt tilbake om disse punktene til Mattilsynet som ansvarlig myndighet. Ettersom Mattilsynet er myndighet etter Dyrevelferdsloven anser vi at hovedansvaret for denne type situasjoner tilligger Mattilsynet, men at kommunen kan være en naturlig samarbeidspart. Kommunen vil på ingen måte fraskrive seg noe ansvar men har i den beskrevne situasjonen påpekt hvem som har det lovmessige ansvaret etter Dyrevelferdsloven. Vi registrerer for øvrig at Mattilsynet i andre regioner har gjennomført lignende aksjoner i egen regi andre steder i landet.

I følge Dyrebeskyttelsens egne nettsider fremkommer det også at det er Mattilsynet som er ansvarlig myndighet på dette feltet. Mattilsynet må derfor være adressat for bekymringsmeldinger og videre oppfølging av disse. Kommunen har ingen adgang til å overta dette ansvaret.

Dyrebeskyttelsen meldte i september 2019 at antallet forvillede katter er på tur oppover. Dyrebeskyttelsen anmodet i den forbindelse kommunen og Mattilsynet om å finne ut hvem som er ansvarlig for å løse katteproblematikken. Kommunen besvarte henvendelsen med at Mattilsynet er tillagt det overordnede ansvaret, men at vi er på tilbudssiden for å bistå hvis det er behov.

Fra vår side mener vi at fremstillingen fra Dyrebeskyttelsen som er fremkommet den siste tiden er feil.  Dyrebeskyttelsen beskriver en situasjon som er utbedret og et tilbakelagt stadium. Røst kommune har i samarbeid med ansvarlig myndighet gjort en rekke tiltak for å være forberedt på nye situasjoner, selv om det gjenstår å finne noen praktiske tilnærminger. Vi mener derfor at vi har strukket oss langt ut fra de gjøremål som normalt tilligger en kommune. Røst kommune har for øvrig hatt en fortløpende dialog med Dyrebeskyttelsen og har på ingen måte hindret deres arbeid. Etter det vi forstår driver Dyrebeskyttelsen denne type arbeid over hele landet, uavhengig av kommunale bevilgninger. At de velger ut Røst kommune som en motstander fremstår derfor som merkelig.

Røst kommune understreker at vi også er opptatt at Dyrevelferdsloven overholdes for alle dyr enten det gjelder fugler, fisk eller katter. På bakgrunn av dette vil vi fortsette dialogen med ansvarlige myndigheter slik at vi unngår nye situasjoner hvor dyr lider.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.