Foto: Maja Borgvatn Karlsen

"Flakstad trenger reguleringsplaner som gagner innbyggere og næringsliv."

Av Maja Borgvatn Karlsen
16.04.2018 14:52 - OPPDATERT 17.04.2018 09:11

LESERINNLEGG: Tirsdag 10. april skulle formannskapet i Flakstad behandlet nye reguleringsplaner Fredvang, Ramberg og Napp. Behandlingen ble utsatt ei uke til 17. april fordi dokumentene var kommet seint ut, og noen vesentlige dokumenter manglet, skriver Flakstad SP i sitt leserinnlegg .

Det er en mengde dokumenter som følger saken, og tatt i betrakting at ikke et eneste dokument er gått ut til politisk nivå i kommunen siden formannskapsmøtet 19. september 2017, så stiller vi i Flakstad SP spørsmål ved forsvarligheten med 1 ukes frist for planutvalget (=formannskapet) å sette seg inn i det arbeidet som er gjort disse 5 månedene siden høringsfristen gikk ut 3. november 2017. Til tross for store mengder dokumenter, så mangler det ved utsendelse kanskje de viktigste dokumentene; merknadsbrev fra innbyggere, innsigelser fra eksterne organ, innspill fra kommunens fagmyndighet på området (teknisk enhet) og brev fra næringslivet med krav og krass kritikk av Framtidens fiskevær/planarbeidet.

I november 2017 gikk ordfører ut med en pressemelding, der han på egen hånd, i strid med kommunelovens § 32, ulovlig avlyser vedtatt og fastsatt formannskapsmøte 28.november. Et lovlig fastsatt møte der ordførers ulovlige handling (jfr. pressemeldingen) medførte at kommunens planutvalg ble fratatt mulighet til å vedta en strategi for den videre behandling og arbeid med reguleringsplanene.

Nå krever Flakstad Sp at formannskapet tar tilbake eierskapet til, og styringen av planarbeidet.

Flakstad SP stiller seg kritisk til den manglende involvering av kommunens planutvalg i reguleringsarbeidet. Vi kan faktisk ikke finne noen som helst dokumentasjon som viser at kommunens planutvalg/formannskapet har vært involvert i det hele tatt, foruten ordfører selv. Ei heller finnes det vedtak der styringsgruppa i mulighetsstudiet Fremtidens Fiskevær er gitt myndighet til å ha ansvar for det videre arbeid med merknader og innsigelse. Mulighetsstudiet har pågått siden prosjektstart 15.04.16, hvor justerte planforslaget som nå er sendt til behandling i formannskapet, er nesten identisk med kommunedelplanen og gjeldende reguleringsplan – med få endringer. Kr. 2.800.000,- pluss egen arbeidsinnsats er opplyst benyttet til dette arbeidet.

Flakstad Sp kjenner innbyggerne og næringslivet i kommunen. Vi snakker med folket. Vi har gjennom denne perioden som eneste politiske parti avholdt folkemøter og gjentatte møter med næringslivet. Med bakgrunn i dette kan vi med stor sikkerhet si at vi vet hva innbyggere og næringsliv forventer. Vi ser nå at heller ikke dette siste forslaget stiller til forventningene. Disponering og bruk av arealet i fiskerihavnene, sentrumsregulering på Ramberg og boligbestemmelser generelt er noen vesentlige punkter som innbyggere, næringsliv og Sp mener ikke holder mål.

Det er bemerkelsesverdig at ordfører, styringsgruppen og 70° Nord til stadighet evaluerer seg selv og hvor godt fornøyd de er med egen innsats. De to årene prosjektet har vart, har de gjentatte ganger og i alle mulige fora beskrevet hvor faglig god, åpen og inkluderende prosessen har vært. Senterpartiets erfaring er en helt annen. Innbyggere og næringslivet er frustrert, oppgitt og til dels kraftig provosert over framgangsmåten. Tilliten til prosjektet og prosjektledelsen er borte. Dette kommer klart til uttrykk i alle merknadene og brev som er levert fra berørte parter kommunen. På Ramberg har nesten halvparten av alle husstandene levert merknader. Det er svært uvanlig med så stort engasjement ved høring av reguleringsplaner. Dette kan ikke politikere overse!

I forrige uke sendte næringslivet et felles brev til ordfører hvor de bad om å bli involvert i planarbeidet, og viste til flere punkter hvor de var kritiske til planarbeidet. De krevde møte med kommunen og ei ny høring før planene blir vedtatt. Brevet var underskrevet av 60-70 næringsaktører fra alle deler av næringslivet, fra hele kommunen. (Flakstad er en liten kommune. For å sette det i perspektiv ville en like stor andel gitt anslagsvis 600 underskrifter fra næringsdrivende i Vestvågøy.)  Dette er et alvorlig signal som vi politikere må ta på alvor!

Flakstad SP har hele tiden fra prosjektet Framtidens Fiskevær ble startet opp og fram til nå, hevdet at informasjon og involvering av innbyggere, næringsliv og politisk nivå skulle vært bedre. Sp har sagt ifra at planene ikke var i tråd med de forventninger som innbyggere og næringen stiller. Nå skriver folk og næringsliv selv brev direkte til ordføreren med krav om at de vil bli hørt! 

Kommunen har behov for gode forutsigbare reguleringsplaner som innbyggere og næringslivet kan forholde seg til og identifisere seg med. Dette får vi til ved å åpne opp for innsyn i arbeidet, involvere innbyggerne, lytte til behov og forventninger før nye planforslag legges fram for politisk behandling.

Flakstad SP støtter ikke framlagte reguleringsplaner og legger fram følgende forsalg til vedtak i FS-møtet 17.04.2018:

  1. Kommunenes planutvalg tar tilbake styringen av arbeidet med reguleringsplaner for Fredvang, Ramberg og Napp.
  2. Prosjektet Framtidens Fiskevær avsluttes. Engasjementet med 70° Nord opphører.
  3. Flakstad kommune med teknisk enhet, som kommunens fagmyndighet på Plan- og bygningsloven, gis ansvar med å sluttføre arbeidet med reguleringsplaner for Fredvang, Ramberg og Napp.
  4. Innbyggerne og næringslivet i kommunen involveres, behov og forventninger kartlegges bedre før nytt planforslag legges ut til ny høring.
  5. Frist for sluttføring fastsettes i neste formannskapsmøte.

Flakstad SP

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.