Olaf Gjedrem er valgt til leder av Jordvern Norge.

«Jordvern Norge» er etablert

Skrevet av Leserinnlegg
10.02.2020 08:00

Regionale jordvernforeninger og -allianser har 7.februar 2020 etablert en overordnet nasjonal jordvernorganisasjon – Jordvern Norge.

De siste 50 år er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. Stortinget vedtok i 2015 en nasjonal jordvernstrategi med et fastsatt mål om
om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4000 dekar.
Med store nasjonale samferdselsprosjekt og regionale prosjekt er landbruksjord flere steder i landet under press. De deler av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene.
I samfunnet i dag er det en økende forståelse og støtte for viktigheten av å ta vare på dyrket og dyrkbar jord og samtidig stoppe nedbyggingen. Det å ta vare på landbruksjorda er selve grunnlaget for matproduksjon.
Den nye organisasjonen «Jordvern Norge» skal være en paraplyorganisasjon for de regionale jordvernforeningene og -alliansene og arbeide for:
- Være den fremste pådriver for arbeidet med å redusere omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og aktivt formidle dette i offentligheten
- Bygge og formidle kunnskap og kompetanse om praktisk jordvern i hele landet, og gi støtte til lokale og regionale jordvernforeninger og allianser.
- Danne allianser og samarbeid med organisasjoner og myndigheter for å påvirke og sikre at omdisponeringen av dyrka og dyrkbar mark i Norge reduseres til et minimum
-Selv om det har vært en reduksjon av omdisponeringen av dyrka mark, er samlet omdisponering av dyrka og dyrkbar jord fortsatt på et altfor høyt nivå. Både offentlige og private utbyggere må i større grad ta jordvern på alvor, og er det viktig med økt fokus på dette feltet, sier Olaf Gjedrem, leder for interimstyret av Jordvern Norge.

Interimstyret består av følgende personer:
Olaf Gjedrem (Rogaland og leder), Hans Huseby (Vestfold), Øyvind Kjølberg (Akershus og Oslo), Frøydis Haugen (Norges Bondelag) og Amund Kind, sekretær.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.