Pål Kruger retter kritikk mot kommunestyret etter budsjettmøte

Slett budsjett

Skrevet av leserinlegg
29.11.2019 13:14 - OPPDATERT 29.11.2019 14:11

Budsjettprosessen i Vestvågøy kommunestyre 27. november 2019, av Pål Krüger kommunestyrerepresentant i Vestvågøy fra FRP.

Det var bare FRP i Vestvågøy som la frem et helhetlig budsjett. Alle de andre partiene la frem forslag som utgjorde mindre enn 0,1‰ (tusendel) endringer på budsjettrammen. Vi liker ikke budsjettet, men hva skal vi gjøre, var omkvedet fra AP,SP sine sjefstrateger. Etter vårt skjønn utrolig defensivt, faglig svakt og uten retning for fremtiden. Det siste kom også som en innrømmelse fra talerstolen.FRP sitt budsjettforslag satser konkret på økt grunnbemanning i Omsorg, og satsning på hverdagsrehabilitering. Vi tror at det vil «betale» seg godt på sikt, med at tjenestene blir faglig bedre, behov for mindre ekstrahjelp, og større stabilitet. Rehabilitering er kjernen i å kunne bidra til at Omsorgs-trappa reelt vil fungere, ved at folk kan bo hjemme lengst mulig.

FRP fikk noen få, men viktige gjennomslag:
- Det skal utredes parkeringsavgift i Leknes sentrum, med tanke på å finansiere forskjønningen i Leknes sentrum, hvor det allerede er bevilget kr75mill, og mer kommer» Siden kjerneområdene skole, Omsorg og Familie & velferd, står for 86% av budsjettrammen, så vil disse sektorene ellers måtte ta brorparten av kostnaden.

- Når det gjelder fremtidige investeringer så skal alle vedtak knyttet til investeringer vise til budsjettmessig dekning, dvs legges inn i budsjett behandlingen eller i budsjettrevisjon før de iverksettes.» Dette er en klar innskjerping av utredningskrav før gjennomføring av fremtidige investeringer. Til nå har Kommunaldirektøren fremmet forslag og fått vedtatt investeringer, uten noen som helst forslag til inndekning.

 - Inntekter fra salg av tomter skal dekke inn administrative kostnader, innfrielse av lån/kjøp av tomt, påkostning på tomt osv. Det skal lages beregning av påløpte kostnader opp mot salgsinntekt for hvert salg. Formannskapet blir løpende orientert.   Akkumulert overskudd, etter eventuelt tapsføring ved salg, settes i sin helhet på ubundet investeringsfond til utvikling av nye industri- og boligområder. En slik fondsavsetning skal ha en egen post i regnskapet, som korrigeres løpende.

- Rådmannen mener vist at salg av tomter er rent overskudd, og kan skal føres til ubundet fond uten fratrekk for kostnader. Vi fikk til nød Kommunestyret til å vedta at overstående uttalelse som skal oversendes Formannskapet for videre behandling.

Hva oppnådde ikke FRP under budsjettbehandlingen- Det meste- her et knippe av saker:
 - Budsjettbehandlingen tar utgangspunkt i en "fastlagt" ramme og en fordelingsnøkkel. Siden budsjettet utarbeides ovenfra og ned, så er diskusjon og fastsettelse av fordelingsnøkkelen essensiell, i tillegg til fordeling felleskostnader. Det at Kommunestyre behandler enkeltposter ned mot ‰ av rammen er lite hensiktsmessig, i stedet for å diskutere og være direkte delaktig i å fastsette rammefordelingene.» At kommunestyret inviteres til å behandle samlet ca 2‰ av et budsjett på nesten 1000 millioner er i seg selv håpløst.

 - Vestvågøy kommune søker om deltakelse i forsøksprosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenestene innen søknadsfristen 1.februar 2020.» Kommunen ville fått svar på søknaden juni 2020, og ville da eventuell endelig kunne ta stilling. En eventuell deltakelse vil alene bety ca 10-20 mill i større ramme til Omsorg enn i dag, og et bedre driftskonsept.

- Vestvågøy kommune utreder muligheten for å legge ut drift av LeknesHagen på anbud med sikte på konklusjon 30.06.2020» Bare å utrede og hente inn anbud, vil kommunen få svært nyttig informasjon. Gir et alternativt anbud bedre kvalitet til lavere kostnad, så burde kommunen kunne ha en av sine institusjonen drevet av private, på vegen av kommunen.

 - Rådmannens utgangspunkt for budsjettforslaget 2020-21 er at kommunen må redusere antall årsverk med minst 40 i løpet av 2020/21. Denne kostnadsreduksjonen må komme som et resultat av omlegging av drift, endring i tjenestetilbud, fokus på inntekter, kostnadsbesparelser, kompetanseplan og investeringer som gir økt inntekt.

Det å ta ned driftskostnader basert på samme sektorfordeling som budsjettrammer, er et for snevert utgangspunkt. Kommunestyret vil at Formannskapet skal drøfte overordnet hvor tiltak kan settes inn, som gir størst effekt, og skjermer i størst mulig grad kommunens kjerneområder.

Formannskapet skal bli løpende orientert om prosessen og iverksettelse av tiltak, som endelig behandles i kommunestyret.» Vi fikk ikke gehør for denne uttalelsen. Rådmannen, med aksept fra AP/SP, vil plukke ned stillinger ut fra innfallsmetoden, hvem som tilfeldigvis slutter, og ikke ut fra hvilken kapasitet og kvalitet som trengs, og ikke minst hvilke tjenester som er kjerneområdet for kommunen og bør skjermes.

- Kommunestyre vil påpeke, uten at kostand-størrelsene er beregnet og lagt frem, at arbeidene med sektorplanene, kommuneplanen, og arealplan har lagt beslag på betydelig ressurser. Disse planarbeidene må avsluttes administrativt ved nytt år 2019, og legges frem som planer i eget kommunestyremøte januar 2020. Deretter må ressursene allokeres til service og inntektsgivende arbeid. Det er en kjensgjerning at lav kapasitet på saksbehandlingen de siste årene har bidratt til stor frustrasjon, forsinkelse av prosjekter og kostnadsøkning hos entreprenører og andre tiltakshavere.»

Kommunestyret har aldri fått seg forelagt kostnadene med å kjøre disse omfattende planprosessene, men vi ser klart at inntektene stagnerer, mens lønnskostnadene stiger kraftig innenfor sektoren. Et klart signal på at endring må skje.  Nå er det på tide å avslutt planarbeidet. Det som ligger på bordet nå er fine tanker og gode intensjonen, men milevis fra å kunne gjennomføres med de økonomiske prioriteringer lagt frem fra Rådmannen og stemt igjennom av posisjonen AP/SP. Utrolig frustrerende, da det er ingen sammenheng mellom økonomisk ressursbruk og god måloppnåelse.

- Med vedtatte budsjett, vil kommunen ganske sikkert få de samme budsjettoverskridelsene i 2020, som i 2017-18 og 19.   Ved behandlingen av oktobertallene 2019- med eskalerende budsjettoverskridelser sto FRP alene med foreslåtte tilleggsvedtak: Kommunestyret vil påpeke manglende økonomisk måloppnåelse i forhold til budsjett 2019, tilsvarende som for de siste årene. Dette er ikke en holdbar situasjon.

Etter møtets slutt skjønner vi hvorfor. Posisjonen har stemt igjennom budsjettet 2019, trolig vel vitende at det ikke kom til å holde.

For de som har interesse så er hele budsjettforslaget fra Vestvågøy FRP lagt ut på vår facebook-side.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.