Rådmann Kjell Idar Berg i Vestvågøy vil finne en løsning på de økonomiske utfordringene

Tjenestenivået må ned

Skrevet av Andre Bruun
08.02.2020 18:50

Nedbemanningsprosessen i Vestvågøy kommune er nå inne i en praktisk fase, der arbeidsgruppene fra de ulike sektorene ser på hvilket mulighetsrom man har, og blikket er foreløpig rettet mot hvilke oppgaver som skal tas bort eller gjøres på en bedre og mer effektiv måte.

-Og med det mener vi at det skal brukes færre folk på å utføre våre tjenester. Ideelt sett ville vi ønsket at befolkningen ikke skal merke endringene vi må gjøre, men det er dessverre ikke mulig. Rett nok skal vi forsøke å strømlinjeforme organisasjonen, men for en organisasjon som driver med tjenesteyting, vil 40 årsverk merkes, sier rådmann Kjell Idar Berg.

Alle posisjoner skal vurderes
Rådmannen ser også at det nå er behov for noen avklaringer utad for å rydde opp i en del oppfatninger rundt ressursbruken.

-Det er riktig at vi skal se på ledernivået, og vi skal ikke på noe vis skjerme rådhuset. Slik fordelingen er foretatt vil den største prosentvise reduksjonen skje innen støtteenheter og ledelse på rådhuset. Samtidig er det slik at kun 6,5 prosent av stillingene i kommunen vår er det vi kan kalle administrative funksjoner på rådhuset. Tar vi ned et forholdsmessig for stort antall stillinger administrativt, vil det være mange oppgaver som ikke blir utført, og det kan vil heller ikke risikere, sier Berg.

Administrasjonen viktig 
-Det er ikke unaturlig å tenke slik når man ikke vet hvilke oppgaver de ulike medarbeiderne i Vestvågøy utfører. Samtidig er det ikke opp til oss som kommune å bestemme hvilke oppgaver vi skal utføre og hvilke funksjoner vi skal ivareta.
- For å sette det litt på spissen, så ville nok de enkle løsningene som noen foreslår raskt kunne fått en konsekvens som vi  ikke hadde sett for oss. Kommunal tjenesteyting i 2020 er en svært kompleks oppgave, og samfunnet vårt er gjennomregulert og innbyggerne har en rekke rettigheter. Det betyr at det må være et administrativt nivå som er skalert for oppgaven, sier han.

Avgrenser helsetilbudet 
-For innbyggerne dette vil merkes i form av at den helsehjelpen vi yter vil bli mer avgrenset og direkte knyttet til enkeltvedtak om helsehjelp.
- Innbyggerne skal få den hjelpen de har krav på, og vi skal ivareta folks egenverd. Men vi må se på de tjenestene vi yter som ikke er helsehjelp, og det som ikke er helsehjelp må i større grad betales for av den enkelte eller ytes av brukerens familie eller frivillige, sier Berg.
- Kommunen vår bruker også mye penger på spesialundervisning i barnehage og skole, og utdanningssektoren vil nok bli utfordret på hvordan de kan ivareta kravet om tilpasset opplæring for mindre penger, som som både har bedre effekt og er mindre kostnadskrevende.

Arbeidet i Storgata fortsetter 
-Det er nå eller aldri. Vi har et kommunesenter som innbyggerne i alt for liten grad føler tilhørighet til, og kjenner stolthet for. Skal vi få til vekst og tilby et bysentrum som gjør at unge folk vil bosette seg her, må Leknes få et løft, sier han.

- I tillegg handler det om trafikksikkerhet og vår miljøprofil. Et annet aspekt er dessuten at det er mye teknisk infrastruktur i Storgata, og da særlig under Storgata, som man uansett måtte gjort noe med. Når Storgata er ferdig i 2021, blir jeg overrasket hvis noen sier at «dette skulle vi ikke gjort».

- Også vårt lokale næringsliv vil få glede av det som skjer nå. Skal Leknes være det foretrukne stedet å gjøre sine innkjøp, må det tas grep. Jeg er ikke i tvil om at kombinasjonen av ei mer hyggelig storgate, og de store kapitalvare-forretningene på Leknessletta vil gi kommunen vår handelsmessig slagkraft.

Utfordrende å rekruttere i nedgangstider 
- Fra et arbeidsgiverståsted er dette veldig leit. Samtidig vil jeg hevde at Vestvågøy kommune gjennom denne prosessen vil komme styrket ut og være en attraktiv arbeidsgiver. En arbeidsgiver som viser at man er i stand til å ta grep og tilpasse tjenesteytingen etter inntektsnivået. Det er utfordrende nå, men resultatet vil bli bra.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.